Klachtenreglement

Algemene bepalingen

Dit klachtenreglement wordt uitgereikt bij benoeming van B & B bewindvoering en mentorschap tot bewindvoerder en/of mentor.
Indien ontevredenheid bestaat over de uitvoering van de werkzaamheden of over de bewindvoerder en/of mentor van B & B bewindvoering en mentorschap, kan dit aanleiding zijn tot het indienen van een bezwaar of klacht. Ook onregelmatigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de uitvoering van onze werkzaamheden, dan wel om vermoedens dat er sprake is van een (dreigende) betrokkenheid van B & B bewindvoering en mentorschap en/of de medewerker bij een strafbaar feit en/of wetsovertreding die het vertrouwen in B & B bewindvoering en mentorschap kan schaden, kunnen worden gemeld.

 

Artikel 1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Organisatie: B & B Bewindvoering en Mentorschap
 • Client: iemand die onder bewind is gesteld of instelling van mentorschap heeft bij B & B bewindvoering en mentorschap
 • Bezwaar: een schriftelijk ter kennis van B & B bewindvoering en mentorschap gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van B & B bewindvoering en mentorschap
 • Klacht: een schriftelijke als klacht ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van B & B Bewindvoering en Mentorschap VOF

 

Artikel 2.

Deze klachtenregeling geldt uitsluitend voor klanten van de organisatie. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend en voorzien zijn van het volgende:

 • Naam en adres van de cliënt
 • De datum van vermelding van het bezwaar of de klacht
 • Een omschrijving van het bezwaar of de klacht

De klant ontvangt binnen 14 werkdagen een ontvangstbevestiging.

 

Artikel 3. Bezwaren

De medewerker vermeldt het bezwaar in het dossier van de cliënt en deelt de cliënt zo nodig mede wanneer hij/zij antwoord krijgt op zijn bezwaar.
Als het bezwaar is opgelost of afgedaan wordt dit vastgelegd in het dossier van de cliënt.

 

Artikel 4. Registratie

De medewerker vermeldt het bezwaar in het dossier van de klant en deelt de klant zo nodig mede wanneer hij/zij antwoord krijgt op zijn bezwaar.
Als het bezwaar is opgelost of afgedaan wordt dit vastgelegd in het dossier van de klant.

 

Artikel 5. Klachten

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk binnen acht dagen ingediend worden bij: B & B bewindvoering en mentorschap, Postbus 12, 4530 AA Terneuzen.
Een klacht moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • De naam en het adres van de cliënt;
 • De dagtekening;
 • Een omschrijving waartegen de klacht is gericht en het tijdstip.
  Klachten die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.

 

Artikel 6

Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken behandeld door de organisatie. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt.

Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt, wordt de cliënt door B & B bewindvoering en mentorschap schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de toezichthoudende kantonrechter.

 

Artikel 7

Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

 

Artikel 8

De directie archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

 

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2017 en geldt voor onbepaalde tijd.